เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   กองบริการการศึกษา มมส ประชุมรั...  
   มมส จัดพิธีพุทธาภิเษก และพิธีเ...  
   มมส ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม  
   มมส แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำ...  
   อาจารย์ มมส นำเสนอผลงานวิจัยใน...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมเฉลิม...  
   มมส จัดฝึกอบรมการทำธุรกิจจากการออกแ...  
   มมส ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมศูนย์กา...  
   มมส รับรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี...  
   มมส ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถา...  
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชากา...  
   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร...  
   กองบริการการศึกษา มมส ประชุมรับนิสิ...  
   ส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งประธาน...  
   มมส ต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]