เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ :   หมายเลขติดต่อ :   อ่านทั้งหมด ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อ...  
   มมส ดำเนินการแก้ไข น้ำท่วมขัง ...  
   มมส จัดประกวดออกแบบลวดลายผ้าไห...  
   มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมห...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมประดิษฐ์...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   กองส่งเสริมการวิจัยฯ มมส จัดโครงการ...  
   บัณฑิตวิทยาลัย มมส เป็นเจ้าภาพจัดกา...  
   มมส พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนฯ  
   ฟาร์ม มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ร...  
   มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ...  
   มมส จัดโครงการ TOURISM RESEARCH FOU...  
   เปิดตัวทีมเยาวชนทีมฟุตบอลมหาวิทยาลั...  
   นิสิตกัมพูชา ทุนสมเด็จพระเทพฯ มมส ป...  
   สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดอบรมเชิงปฏิ...  
   มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]