เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนมากว่า 44 ปี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพ พัฒนางานวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายของคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก  เพื่อนำมหาวิทยาลัยมหาสารคามก้าวสู่การเป็น World Class University

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต   อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011 ในสาขา Arts  and  Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์)  ปรากฏว่า  มหาวิทยาลัยมหาสารคามติดอันดับที่ 9 ของประเทศไทย  และ  อันดับที่ 168  ของภูมิภาคเอเชีย นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

   โดยการจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2011 ได้แบ่งสาขาต่างๆ ออกเป็น 5 สาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี  4 สาขา ที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่

   1. สาขา IT & Engineering (ไอทีและวิศวกรรมศาสตร์) ติดอันดับ 10 จากมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ 16 แห่ง
   2. สาขา Art & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ติดอันดับ 9 จาก 12 แห่ง
   3. สาขา Social Sciences & Management(สังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ) ติดอันดับ 11 จาก 12 แห่ง
   4. สาขา Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์)  ติดอันดับ 10 จาก 14 แห่ง

ในการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011 มีเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ คือ

   - คุณภาพงานวิจัย ประเมินโดยผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 30 + สัดส่วนจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 15 + สัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 15 (Research Quality – Asian Academic Peer Review 30% + Papers per Faculty 15% + Citations per Paper 15%)

   - คุณภาพการสอน ประเมินจากสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 20 (Teaching Quality - Student Faculty Ratio 20%)

   - คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน ได้รับการประเมินจากผู้จ้างงานในเอเชีย ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 10(Graduate Employability - Asian Employer Review 10%)

   - ความเป็นนานาชาติ ประเมินจากสัดส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5 + สัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5 + จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5 + จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ ค่าน้ำหนักประเมินร้อยละ 2.5 (International - International Faculty 2.5% + International Students 2.5% + Inbound Exchange Students 2.5% + Outbound Exchange Students 2.5%)

   การพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อก้าวหน้าต่อไป ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ออกไปรับใช้สังคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน และพร้อมก้าวสู่ความเป็น World Class University ต่อไป

ภาพ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล
ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 
ที่มา : กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : นางสาวธนภร ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1279  อ่านทั้งหมด 5044 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
   กองกิจการนิสิต มมส พัฒนาทักษะการให้...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการพัฒนาท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]