เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกจากการจัดอันดับ (Time Higher Education) World University Rankings 2019

ร่วมภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับที่ 6 ร่วม กลุ่มอันดับที่ 1001+ ของโลกมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก จากการจัดอันดับ Time Higher Education (THE) ซึ่งปีนี้นับเป็นปีแรกของ มมส ที่ได้ไต่อันดับ Ranking เป็นที่ยอมรับขององค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ

โดยผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,250 แห่ง สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดอันดับที่ 1001+ ของโลก และอันดับที่ 6 ของประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีก 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ Oxford University และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 601-800 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

Times Higher Education เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ Times Higher Education

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกของ Times Higher Education เป็นตารางการจัดอันดับที่วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย ซึ่งรวมอยู่ในทุกพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ โดย THE มีการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพ 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำมหาวิทยาลัย แวดวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล

โดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดอันดับของ THE World University Rankings 2019 ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งได้แก่
- การเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
- การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง)
- การอ้างอิง (ผลงานวิจัย)
- รายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)
- ภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย)

ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคนที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จที่ปรากฏใน Ranking นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University  << Click

ภาพ : กิตติคุณ ปิ่นสุวรรณ
ข่าว : ศิเรม-อร ประทุมทิพย์/สุพรรณี นัดสันเทียะ

ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 856 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
   กองกิจการนิสิต มมส พัฒนาทักษะการให้...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการพัฒนาท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]