เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

นิสิต มมส รับรางวัลความประพฤติดีฯ (วิสาขบูชารำลึก) ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายเกรียงไกร พรสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยี นางสาวภัสสราภรณ์ ใจอุ่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ นางสาววรพิชชา กาฬจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นายเทอดวิฑูรย์ กันหาชัย คณะนิติศาสตร์ นายภูมิ ใจมีชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และนายสิทธิโชค แสนนาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “นิสิตผู้มีความประพฤติดี” ประจำปี 2562 โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2562 จำนวน 616 คน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายกัน สังคมจึงจะเกิดความสงบสุขได้ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นับเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง จึงควรประกอบกรรมดี กระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และแก่วงศ์สกุลของตน” ทั้งนี้ ยังได้ชมเชยและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีทุกคน เพราะรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า การทำความดีย่อมมีผู้เห็นและได้รับการยกย่องเสมอ

การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ผู้ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ เป็นเครื่องชี้วัดว่าประเทศไทย ยังคงเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง มีประชาชนที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีความรักสามัคคี และมีการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นความหวังของชาติสืบต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU : Mahasarakham  University << Click

ภาพ : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร/ภัสสราภรณ์ ใจอุ่น
ข่าว : จิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร

ที่มา : กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 273 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
   กองกิจการนิสิต มมส พัฒนาทักษะการให้...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการพัฒนาท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]