เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (Agritech and Innovation Center: AIC)

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (Agritech and Innovation Center: AIC) ขึ้น ณ อาคารวิทยบริการ B ชั้น 2 (ที่ทําการธนาคารกรุงเทพเดิม) โดยมี นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม รองประธานคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรก ร และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประกาศให้ ปี2563 เป็นปีแห่ง "เทคโนโลยีการเกษตร" จึงมีแนวคิดให้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ขึ้นรวม 69 สถาบัน 83 แห่ง 77 จังหวัด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 

สำหรับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร แหล่งอบรมบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม เป็นแหล่งข้อมูลที่เกษตรกร สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาดพร้อมเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 

แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์ AIC มุ่งเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน โดยรวบรวมช่าง เกษตร ปราชญ์เกษตร ที่เป็นเกษตรกรต้นแบบใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้าน eCommerce การสร้าง Story และ Packaging รวมถึงมาตรการ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง นวัตกรรมในทุกมิติ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีความพร้อมหลายด้านที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมของ AIC ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรต่างๆ ให้บรรลุ เป้าหมาย

ภายในงาน ได้มีการเสวนาการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม นายวรวุฒิ นวสฤษฎ์กุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรี ธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์ ประธาน Young Smart Farmer และนายจตุพร พิมพ์บึง ผู้แทนเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามร่วมเสวนา โดยมีนางสาวณัฐธิดา เพ็ชรใต้ นักประชาสัมพันธ์ จากกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ธนภร  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 16854 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ศิษย์เก่า มศว มมส จัดกิจกรรมคื...  
   มมส ร่วมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาต...  
   มมส ลงนาม MoU กับ UCSI Univers...  
   มมส ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปี วันป...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมิ...  
   มมส MOU ร่วมกับ SUEP สาธารณรัฐประชา...  
   หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนว...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมิ...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมัคคุ...  
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าชมการแข่งข...  
   มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่นักวิ...  
   มมส ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5...  
   มมส ประชุมหารือแนวทาง (ร่าง) ลงนามค...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระห...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]