เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกฎหมายระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะนิติศาสตร์กับ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกฎหมายระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะนิติศาสตร์กับ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ นายยุทธพร คุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมลงนามความร่วมมือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์พันธ์ บุปเก คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองฝ่าย และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านกฎหมายครั้งนี้ว่าด้วยความร่วมมือดังนี้

  ข้อที่ 1. ทั้งสองหน่วยงานตกลงทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมายร่วมกัน ในกรอบของ เงื่อนไขที่จะบังคับใช้ระหว่างสองหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
     ก. การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านกฎหมาย การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และการให้บริการทางวิชาการ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ
     ข. การวิจัย กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านกฎหมาย เพื่อจัดทําสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการ ตามความสนใจของแต่ละหน่วยงาน
     ค. แลกเปลี่ยนบุคลากรด้านกฎหมายระหว่างทั้งสองหน่วยงาน การส่งนิสิตฝึกประสบการณ์ในภาคการศึกษา รวมไปถึงการลงพื้นที่ภาคสนาม
     ง. ประชุมวิชาการ ระดับชาติ หรือ นานาชาติ ด้านกฎหมาย การจัดทําบทความวิชาการ
     จ. กิจกรรมด้านการพัฒนา ศึกษาต่อยอดทางด้านกฎหมาย

  ข้อที่ 2. ภายหลังจากการดําเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมาย ทั้งสอง หน่วยงานจะลงนามความร่วมมือ และเห็นชอบการแลกเปลี่ยนกิจกรรม และความร่วมมือในอนาคต กรณีที่มีข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นกับบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมายนี้ สามารถแก้ไขได้โดยการเจรจาต่อรองความร่วมมืออย่างสันติ ระหว่างผู้แทนของสองหน่วยงาน

  ข้อที่ 3. บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ทางด้านกฎหมาย ได้ถูกลงนามโดยทั้งสองหน่วยงานและจักมีผลต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี นับ จากวันที่ได้มีการลงนามร่วมกัน อนึ่ง บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมายนี้ จะถูกต่ออายุใหม่ โดยอัตโนมัติ เป็นเวลา 5 ปี นอกเสียจากว่า จะมีข้อร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร จากหน่วยงาน หน่วยงานหนึ่ง ให้บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมายสิ้นสุดลงและจักต้องแจ้งล่วงหน้ากับอีกฝ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  ข้อที่ 4. ลงนามเอกสาร ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2563 ต้นฉบับทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งถูกพิมพ์ด้วยภาษาไทย จะถูกประทับตรา และลงนามโดยผู้แทน ของสองหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะเก็บต้นฉบับบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางด้านกฎหมายไว้ในแต่ละหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ภาพ/ข่าว : แสงเทียน วงษาเวียง
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 245 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   รถรางฟรี...ที่ มมส วิ่งแล้ววัน...  
   มมส จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ...  
   มมส ถวายเทียนพรรษาฯพระราชทาน แ...  
   น้องใหม่ มมส ร่วมกิจกรรมเข้าฐา...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดแข่งขัน ...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   มมส จัดงานเปิดโลกกิจกรรม “My Space ...  
   คณะศึกษาศาสตร์ มมส จัดประชุมวิชาการ...  
   นิสิต บุคลากร มมส ร่วมบริจาคโลหิต ณ...  
   มมส ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แ...  
   มมส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ...  
   มมส ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม จัดงาน...  
   มมส ลงนามความร่วมมือกับภาคีเครือข่า...  
   ชาว มมส รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาออ...  
   กองกิจการนิสิต มมส พัฒนาทักษะการให้...  
   กองกิจการนิสิต มมส จัดโครงการพัฒนาท...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]