เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 

มมส ติดอันดับโลก 3 ปีซ้อน จาก THE World University Rankings 2021

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รักษามาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยการติดอันดับ Times Higher Education World University Rankings 2021 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Times Higher Education World University Rankings 2021 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง จาก 93 ประเทศ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 1001+ ร่วมในระดับโลก และอันดับ 3 ร่วมระดับประเทศ โดยการจัดอันดับในปีนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 80 ล้าน citations จากงานวิจัยกว่า 13 ล้านฉบับ รวมถึงผลการสำรวจที่ได้จากนักวิชาการกว่า 22,000 คนทั่วโลก ซึ่งอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ University of Oxford สหราชอาณาจักร และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 601–800 ของโลก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่า ทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จที่ปรากฏในการจัดอันดับของปีนี้
 
Times Higher Education เป็นหน่วยงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ริเริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2547 (ค.ศ. 2004) โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง Times Higher Education Supplement ของนิตยสาร Times ที่เป็นองค์กรการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ โดยการจัดอันดับจะรวบรวมข้อมูล และให้น้ำหนักคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ โดยวิธีการส่งแบบสอบถามไปยังนักวิชาการเพื่อสำรวจ Peer Review และเก็บข้อมูลอื่นๆ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดอันดับในระดับเอเชียของ Times Higher Education

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับโลกของ Times Higher Education เป็นตารางการจัดอันดับที่วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัย ซึ่งรวมอยู่ในทุกพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้และภาพลักษณ์มุมมองในระดับนานาชาติ โดย THE มีการใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพ 13 ตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความสมดุลมากที่สุด ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ผู้นำมหาวิทยาลัย แวดวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล

โดยการจัดอันดับนี้ใช้ตัวชี้วัดจำนวน 13 ตัว เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของมหาวิทยาลัย โดยใช้ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
   1. ด้านการเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้)
   2. ด้านการวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง)
   3. ด้านการอ้างอิง (ผลงานวิจัย)
   4. ด้านรายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)
   5. ด้านภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย)
ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับ THE World University Rankings 2021 จำนวน 17 แห่ง
 
จากปี 2020 ซึ่งมี 16 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับเพิ่มเติม ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  Mahasarakham University << Click

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
ข่าว : ศิเรมอร ประทุมทิพย์/บุญฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2RaKySJ
 
 
 
ประมวลภาพ
 
 
 
 
ผู้อนุมัติ : ภคมน  ปฐมวณิชกุล  หมายเลขติดต่อ : 1234  อ่านทั้งหมด 16873 ครั้ง
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   ศิษย์เก่า มศว มมส จัดกิจกรรมคื...  
   มมส ร่วมปฏิบัติการสำรวจธรรมชาต...  
   มมส ลงนาม MoU กับ UCSI Univers...  
   มมส ร่วมพิธีครบรอบ 100 ปี วันป...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านก...  
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมิ...  
   มมส MOU ร่วมกับ SUEP สาธารณรัฐประชา...  
   หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม มอบเงินจำนว...  
   อธิการบดี มมส ลงพื้นที่ติดตามประเมิ...  
   มมส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมัคคุ...  
   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าชมการแข่งข...  
   มมส ร่วมกับ วช. มอบวุฒิบัตรแก่นักวิ...  
   มมส ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5...  
   มมส ประชุมหารือแนวทาง (ร่าง) ลงนามค...  
   มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระห...  
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]