เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   ข่าว Moving Forward Together
   ข่าวทั้งหมด
   แสดงข่าวตามวัน
   MSU NEWS Top20
 
 

 
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแข่งขัน MSU Running 2019  
(อ่าน 70) 
20 ธ.ค. 2561
สหกิจศึกษา มมส จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
(อ่าน 39) 
19 ธ.ค. 2561
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ข.)  
(อ่าน 51) 
19 ธ.ค. 2561
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  
(อ่าน 59) 
19 ธ.ค. 2561
นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  
(อ่าน 43) 
17 ธ.ค. 2561
กองกิจการนิสิต มมส จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
(อ่าน 50) 
17 ธ.ค. 2561
นิสิต มมส ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพของน้ำ  
(อ่าน 48) 
17 ธ.ค. 2561
นิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์ มมส คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  
(อ่าน 24) 
15 ธ.ค. 2561
งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39  
(อ่าน 41) 
14 ธ.ค. 2561
มมส จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  
(อ่าน 175) 
14 ธ.ค. 2561
เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่น ทรงรับการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ...  
(อ่าน 300) 
13 ธ.ค. 2561
ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มมส  
(อ่าน 74) 
12 ธ.ค. 2561
งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศ  
(อ่าน 37) 
11 ธ.ค. 2561
มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ  
(อ่าน 132) 
11 ธ.ค. 2561
50 ปี มมส ผู้บริหาร ศิษย์เก่า พบปะเสวนาเล่าสู่น้องฟัง  
(อ่าน 98) 
09 ธ.ค. 2561
หน้าที่ : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »
5 ข่าวยอดนิยมประจำเดือน
   มมส เปิดกีฬาราชพฤกษ์... (อ่าน 144) 
   มมส ปฐมนิเทศพนักงานใ... (อ่าน 135) 
   มมส จัดอบรมทักษะด้าน... (อ่าน 84) 
   มมส จัดงานวันคล้ายวั... (อ่าน 83) 
   มมส จัด MSU English ... (อ่าน 79) 
 
 
10 ข่าวล่าสุด
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 12) 
   คณะการบัญชีและการจัดการ ม... (อ่าน 12) 
   มมส ประชุมเตรียมความพร้อม... (อ่าน 10) 
   คณะพยาบาลศาสตร์ มมส จัดโค... (อ่าน 17) 
   มมส แสดงความยินดี ศ.ดร.สั... (อ่าน 67) 
   ชาว มมส ร่วมพิธีเวียนเทีย... (อ่าน 44) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส จัด... (อ่าน 15) 
   พิธีเปิดศูนย์บริการทางการ... (อ่าน 15) 
   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส เข้... (อ่าน 3) 
   คณะเภสัชศาสตร์ มมส จัดประ... (อ่าน 76) 
 

งานคลังข้อมูลและพัฒนาระบบบริหาร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754240 หมายเลขภายใน 1246  [ LOGIN ]